<
TaxiUber7.com
Offer a ride
Leaving From
Going to

 

Show all trips from Ashburn
Show all trips from
United States

Open Online TVRamazan ayının gündəlik duaları

Allah Qurani-Kərimin Ğafir surəsinin 60-cı ayəsində buyurur: "Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim".

Həmçinin Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: "Dua möminin silahıdır".

İbn Abbasdan nəql edilmiş rəvayətlərin birində deyilir: "Həzrət Peyğəmbər (s) mübarək Ramazan ayının hər gününün orucu üçün çoxlu fəzilətlər bəyan etdi vo hər bir gün üçün çoxlu savab və fəzilati olan məxsus bir duanın olmasını buyurdu".

Həmin dualar aşağıdakılardan ibarətdir:

1-ci günün duası

اللهم اجعل صيامى فيه صيام الصائمين و قیامی فيه قيام القائمين و نبهني فيه عن نومة القافلين و هب الى جزمی فيه يا إله العالمين و اعف عني يا عافيا

عن المجرمين

Oxunuşu: Əllahumməc’əl siyami fihi siyaməs-saimin və qiyami fihi qiyaməl-qaiminn və nəbbihni fihi ən nəumətil-ğafilin və həb li curmi fihi ya ilahəl-aləmin və’fu ənni ya a’fiyən ənil-mucrimin!

Tərcümə: Allahım, mənim bu aydakı orucumu həqiqi oruc tutanların oruclarından et, mənim bu aydakı gecə oyaqlıqlarımı (yaxud namazlarımı) həqiqi oyaqların oyaqlıqlarından (yaxud həqiqi namaz qılanların namazlarından) et, məni bu ayda qafillərin yuxusundan oyat, bu ayda günahımı bağışla ey aləmdəkilərin məbudu, məni bu ayda əfv et, ey günahkarları əfv edən!

2-ci günün duası

الله قرینی فيه إلى مرضاتک و جبنى فيه من سخطک و تقما تک و وفقني فيه لقراءة آیا تک

برحمتك يا أرحم الراحمين.

Oxunuşu: Əllahumə qərribni fihi ila mərzatik və cənnibni fihi min səxətikə və nəqimatikə və vəffiqni fihi liqiraəti ayatikə birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin!

Tərcümə: Allahım, mən bu ayda öz razılığına yaxınlaşdır, məni bu ayda Öz qəzəb va intiqamından uzaqlaşdır, məni bu ayda ayələrini oxumağa nail et, rəhmətin xatirinə ey mehribanların ən mehribanı!

3-cü günün duası

اللهم ارزقني فيه الذهن و التنبيه وباعدني فيه من الالهة و المويه و اجعل لى نصيبا من كل خير تنزل

فيه بجودگ يا أجود الأجودين

Oxunuşu: Əllahummərzuqni fihiz-zihnə vət-tənbih və ba’idni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih vəc’əl li nəsibən min kulli xəyrin tunzilu fihi, bicudikə ya əcvədəl-əcvədin!

Tərcümə: Allahım, mənə bu ayda zehin itiliyi və ayıqılıq əta et, məni bu ayda səfehlik və səhvdən uzaqlaşdır, mənə bu ayda nazil etdiyin bütün xeyirlərdən bir pay ver, səxavətliliyinə xatir ey səxavətlilərin ən səxavətlisi!

4-cü günün duası

اللهم قوني فيه على إقامة أمرگ و أذقني فيه حلاوة ذكر و أوزعني فيه لأذاء شکرک بکرمک و احفظني فيه بحفظک و سترك يا أبصر الناظرين

Oxunuşu: Əllahummə qəvvini fihi əla iqaməti əmrikə və əziqni fihi həlavətə zikrikə və əuzi’ni fihi liədai şukrikə bikərəmikə vəhfəzni fihi bihifzikə və sitrikə ya əbsərən-nazirin!

Tərcümə: Allahım, mənə bu ayda Sənin əmrlərini yerinə yetirməkdə qüvvət ver, mənə bu ayda zikrinin şirinliyini dadızdır, şükrünü yerinə yetirməyi mənə ilham et, kərəminə and verirəm, məni bu ayda nəzarət və örtüyünlə qoru, ey görənlərin ən bəsirətlisi!

5-ci günün duası

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين و اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين و اجعلني فيه من أولیائک

النقبين برأفتك يا أرحم الراحمين

Oxunuşu: Əllahumməc’əlni fihi minəl-mustəğfirin vəc’əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin vəc’əlni fihi min övliyaikəl-muqərrəbin birə’fətikə ya ərhəmər-rahimin!

Tərcümə: Allahım, məni bu ayda istiğfar edərək bağışlanma diləyənlərdən et, məni bu ayda itaətkar və saleh bəndələrindən et, məni bu ayda yaxın övliyalarından et, mehribanlığına xatir ey mehribanların ən mehribanı!

6-cı günün duası

الله لا تخذلني فيه لنَرّض مغصیتک ولا تضرینی بساط نقمتک و زحزحنی فيه من موجبات سخطک

بمنک و أیادیک يا منتهى رغبة الراغبين.

Oxunuşu: Əllahummə la təxzulni fihi litəərruzi mə’siyətikə və la təzribni bisiyati nəqimətikə və zəhzihni fihi min mucibati səxətikə bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda Sənə qarşı olan itaətsizliyə görə məni tərk etmə, məni intiqam qamçınla vurma, məni Sənin qəzəbinə səbəb olan şeylərdən uzaqlaşdır, Öz lütf və qüdrətinə xatir, ey istəyənlərin istəklərinin sonu!

7-ci günün duası

اللهم أعتى فيه على صيامه و قيامه و جنبني فيه من هفواته و آثامه و ارزقني فيه ذكرک بدوامه

بتوفيقک يا هادى المضلين.

Oxunuşu: Əllahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih və cənnibni fihi min həfvatişi və əsamih vərzuq ni fihi zikrəkə bidəvamih bitövfiqikə ya hadiyəl-muzillin!

Tərcümə: Allahım, mənə bu ayın orucunu tutmağa və ibadət edərək gecələrini oyaq qalmağa kömək et, bu ayda onu günah və büdrəmələrindən uzaqlaşdır, Səni davamlı zikr etməyi mənim ruzim et,istədiyini müvəffəq etməyinə xatir ey yolunu azmışların bələdçisi!

8-ci günün duası

اللهم ارزقني فيه رَحُةّ الأيتام و إطعام الطعام وَ إفشاء السلام و صحبة الكرام بطولک یا ملجا

الآملين.

Oxunuşu: Əllahummərzuqni fihi rəhmətəl-əytami və itamət-təami və ifşaəs-səlami və suhbətəl-kirami bitəulikə ya məlcəəl-amilin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda mənə yetimlərə mehribançılığı, aclara təam verməyi, salamı aşkar etməyi və kəramət əhli ilə oturub-durmağı nəsib et, ətalarına xatir ey arzu edənlərin sığınacağı!

9-cu günün duası

اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمته الواسعة واهدني فيه لبراهين الساطعة و ځذ بناصيتي إلى ممرضات الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين

Oxunuşu: Əllahumməc'əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiəti vəhdini fihi liburahinikəs-satiəti və xuz binasiyəti ila mərzatikəl-camiəti biməhəbbətikə ya əmələl-muştaqin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda mənə Öz geniş rəhmətindən bir pay ver, məni Özünün parlaq dəlillərinə hidayət et, hərtərəfli razılığa tərəf yönəlt, məhəbbətinə xatir ey həsrətini çəkənlərin arzusu!

10-cu günün duası

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين علیک و اجعلنی فيه من الفائزين لدیک و اجعلني فيه من المقربين

إِليک باحسانک يا غاية الطالبينَ.

Oxunuşu: Əllahumməc'əl fihi minəlmutəvəkkilinə ələykə vəc'əlni fihi minəlfaizinə lədəyk vəc'əlni fihi minəl-muqərrəbinə iləykə biehsanikə ya ğayətət-talibin!

Tərcümə: Allahım, məni bu ayda Sənə təvəkkül edənlərdən, Sənin yanında kama çatan və uğur əldə edənlərdən və Sənin dərgahına yaxın olanlardan et, ehsanına xatir ey axtaranların hədəfi!

11-ci günün duası

اللهم حبب إلى فيه الإحسان و كره إلي فيه الفوق و العصيان و حرم على فيه الخط و الثيران بعونک

يا غياث المستغيثين.

Oxunuşu: Əllahummə həbbib iləyyə fihil-ihsan və kərrih iləyyə fihil-fusuqə vəl-isyan və hərrim ələyyə fihis-səxətə vən-niran biəunikə ya ğiyasəl-mustəğisin!

Tərcümə: Allahım, ehsan və yaxşılıq etməyi bu ayda mənə sevdir, məndə əyrilik və itaətsizliklərə qarşı ikrah yarat, qəzəb və alovlanan odu mənə haram et, yardım etməyinə xatir, ey kömək istəyənlərin dadına çatan!

12-ci günün duası

ال لهم زيني فيه بالستر وَ العفاف و استرني فيه بلباس القنوع و الكفاف و احملني فيه على العدل و الإنصاف و آمنى فيه من كل ما أخاف بعمتک یا عصمة الخائفين

Oxunuşu: Əllahummə zəyyinni fihi bis-sətri vəl-ifaf vəsturni fihi bilibasil-qunui vəl-kəfafi vəhmilni fihi ələl-ədli vəl-insafi və əminni fihi min kulli ma əxaf biismətikə ya ismətəl-xaifin!

Tərcümə: Allahım, məni bu ayda eybləri örtmək və hər cür pis işlərdən çəkinməklə zinətləndir, məni ehtiyac miqdarına qane olmaq və kifayətlənmək libasına bürü, ədalət və insafa vadar et, məni qorxduğum hər bir şeydən qoru və amanda saxla, qarumağına xatir ey qorxanları qoruyan!

13-cü günün duası

اللهم طهرني فيه من الدنس و الأقدار و بزنی فيه على كائنات الأقدار و وقني فيه للقى و صحبة

الأبرار بعؤنک يا قرة عين المساكين

Oxunuşu: Əllahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl əqzar,və səbbirni fihi əla kainatil-əqdar və vəffiqni fihi littuqa və sohbətil-əbrar biəunikə ya qurrətə əynil-məsakin!

Tərcümə: Allahım, məni bu ayda çirkinlik və murdarlıqdan paklaşdır, məni Sənin təqdirlərinin olmalılarına səbirli et, məni pəhrizkar olmağa və yaxşı insanlarla yoldaşlıq etməyə nail et köməyinə xatir ey aciz qalmışların yeganə ümid yeri!

14-cü günün duası

ال لهم لا تاخذني فيه بالعترات و أقلنى فيه من الخطايا و الهفوات و لا تجعلني فيه غرضا ل لبلایا و

الآفات بعتک یا ع المسلمين.

Oxunuşu: Əllahummə la tuaxizni fihi bil-əsərat və əqlini fihi minəl-xətaya vəl həfəvat və la təc'əlni fihi ğərəzən libəlaya vəl-afat biizzətikə ya izzəl- muslimin!

Tərcümə: Allahım, məni bu ayda xəta və büdrəmələrimə görə cəzalandırma, məni bu ayda səhv və günaha düşməkdən uzaq et, məni bəla və müsibətlərə hədəf etmə izzətinə xatir ey müsəlmanların izzəti!

15-ci günün duası

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين و اشرح فيه صدری بانانية المخبتين بأمانک يا أمان الخائفين.

Oxunuşu: Əllahummərzuqni fihi taətəl-xaşiin vəşrəh fihi sədri biinabətil-muxbitin biəmanikə ya əmanəl xaifin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda mənə özlərini Sənin qarşında kiçildən müti insanların itaətini nəsib et, qəlnimi tövbə etmək üçün Sənin qarşında itaətkar və təvazökar olanların tövbələrində olduğu kimi aç, pənah verməyinə xatir, ey qorxanların sığınacağı!

16-cı günün duası

اللهم وفقني فيه الموافقة الأبرار و جنی فیه مافقة الأشرار و آونی فيه برحمتك إلى في دار القرار بالهنک يا إله العالمين.

Oxunuşu: Əllahummə vəffiqni fihi limuvafəqətil-əbrar və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar və əvini fihi birəhmətikə ila daril-qərar biilahiyyətikə ya ilahəl-aləmin!

Tərcümə: Allahım, mənə bu ayda yaxşı əməl sahibləri ilə yoldaşlıq etməyə müvəffəq et və pis əməl sahibləri ilə oturub durmaqdan uzaq et, rəhmətinə xatir məni rahatlıq evində yerləşdir, Allahlığına xatir ey aləmlərin Allahı!

17-ci günün duası

الله المدني فيه لصالح الأعمال و افض لي فيه الحوائج و الآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير و السؤال یا عالما بما في دور العالمين صل على

محمد و آله الطاهرين

Oxunuşu: Əllahumməhdini fihi lisalihil-ə'mali vəqzi li fihil-həvaicə vəl-amal ya mən la yəhtacu ilət-təfsiri vəs-suali ya alimən bima fi suduril-aləmin səlli əla Muhəmmədin və alihit-tahirin!

Tərcümə: Allahım, məni bu ayda gözəl əməllərə yönəlt, istək və arzularımı rəva qıl ey barəsində açıqların qəlblərində olanı bilən Məhəmmədə və onun pak əhli-beytinə salavat və salam yetir!

18-ci günün duası

اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره و نور فيه قلبی بضياء أنواره و خذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بورک یا نور قلوب العارفينَ.

Oxunuşu: Əllahummə nəbbihni fihi libərəkati əsharih və nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvarih və xuz bikulli ə'zai ilət-tibai asarih binurikə ya munəvvirə qulubil-arifin!

Tərcümə: Allahım,məni bu ayda onun səhərlərinin bərəkətindən agah et, qəlbimi onun nurlarının işığı ilə nurlandır, bütün bədən üzvlərimi onun izlərinə tabe olmağa yönəlt, nuruna xatir ey ariflərin qəlblərini nurlandıran!

19-cu günün duası

اللهم وفر فيه حظى من بركاته و سهل سبيلي إلى خيراته و لا تحرمنی قبول حناته يا هاديا إلى الحق

المبين

Oxunuşu: Əllahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatihi və səhhil ila xəyratihi və la təhrimni qəbulə həsənatihi ya hadiyən iləl-həqqil-mubin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda mənim onun bərəkətlərindən payımı firavan et və yolumu onun yaxşılıqlarına tərəf asanlaşdır, məni onun qəbul olunmuş yaxşılıqlarından məhrum etmə, ey aşkar haqqa hidayət edən!

20-ci günün duası

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان و أغلق عني فيه أبواب الثيران و وفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل

السَكيئة في قلوب المؤمنين

Oxunuşu: Əllahumməftəh fihi əbvadəl-cinani və əğliq ənni fihi əbvabən-niran və vəffiqni fihi litilavətil-Quran ya munziləs-səkinəti fi qulubil-mu'minin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda cənnətin qapılarını mənim üzümə aç və cəhənnəmin qapılarını üzümə bağla, məni bu ayda Quran oxumağa müvəffəq et, ey möminlərin qəlblərinə rahatlıq nazil edən!

21-ci günün duası

اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتک دليلا و لا تجعل للشيطان فيه على سبيلا و اجعل الجنية الى منزلا و

مقيلا يا قاضى حوائج الطالبينَ.

Oxunuşu: Əllahummə'əl li fihi ila mərzatikə dəlilən və la təc'əl liş-şəytani fihi ələyyə sabilən vəc'əlil-cənnətə li mənzilən və məqilən ya qaziyə həvaicit-talibin!

Tərcümə: Allahım, mənə bu ayda razılığına doğru dəlil ver, şeytanın mənə tərəf gəlməsinə bir yol qoyma, cənnəti mənim mənzil və asayiş yerim et, ey istəyənlərin hacətini rəva edən!

22-ci günün duası

اللهم افتح لي فيه أبواب فضلک و أنزل على فيه بركاتک و وفقني فيه لموجبات مرضاتک و أسکنی

فيه بحبوحات جناتک يا مجيب دعوة المضطرين.

Oxunuşu: Əllahumməftəh li fihi əbvabə fəzlikə və ənzil ələyyə fihi bərəkatikə və vəffiqni fihi limucibati mərzatikə və əskinni fihi buhbuhati cənnatikə ya mucibə də'vətil-muztərrin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda fəzl və lütf qapılarını mənim üzümə aç, bərəkətini mənə nazil et, razılığına səbəb olan şeyləri əldə etməyimə kömək ol, məni cənnətlərində yerləşdir, ey sıxıntıda olanların duasını qəbul edən!

23-cü günün duası

اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب و امتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين

Oxunuşu: Əllahumməğsilni fihi minəz- zunub və təhhirni fihi minəl-uyub vəmtəhin qəlbi fihi bitəqvəl-qulub ya muqilə əsəratil-muznibin!

Tərcümə: Allahım, məni bu ayda günahlardan yu, eyblərdən təmizlə və qəlbimi qəlblərin pəhrizkarlığı ilə imtahan et, ey günah əhlinin büdrəmələrinə göz yuman!

24-cü günün duası

اللهم إني أسألك فيه ما يرضيک و أغو بک مما يؤدیگ و أسألك التوفيق فيه لأن أطیعک و لا

أغصیک يا جواد السائلينَ

Oxunuşu: Əllahummə əs'əlukə fihi ma yurzikə və əuzu bikə mimma yu'zikə və əs'əlukət-tofiqə fihi li ən utiəkə və la ə'siyəkə ya cəvadəs-sailin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda mənim Sənə Səndən Səni razı salan şeyi istəyirəm, Səni narazı edən şeydən sənə pənah gətirirəm, bu ayda Səndən mənim sənə itaət etməyimə və Sənə qarşı çıxmamağıma kömək göstərməyini diləyirəm, ey möhtaclara əta edən!

25-ci günün duası

اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائک و معاديا لأغدانک مشتا بسنة خاتم أنبيائک یا عاصم قلوب النبيين.

Oxunuşu: Əllaumməc'əlni fihi muhibbən liəvliyaikə və muadiyən liə'daikə mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaikə ya asimə qulubin-nəbiyyin!

Tərcümə: Allahım, məni bu ayda Sənin övliyalarını sevən və Sənin düşmənlərinin düşməni et və peyğəmbərlərinin sonuncusunun yol və sünnəsi ilə zinətləndir, ey peyğəmbərlərin qəlblərini qoruyan!

26-cı günün duası

اللهم اجعل سُعبي فيه مشكورا و بی فيه مغفورا و عملى فيه مقبولا وَ عيبي فيه مستورا يا أسمع

السامعين.

Oxunuşu: Əllahumməc'əl sə'yi fihi məşkurən və zənbi fihi məğfurən və əməli fihi məqbulən və əybi fihi məsturən ya əsməəs-samiin!

Tərcümə: Allahım, mənim bu aydakı səyimi qiymətləndirilmiş, günahımı bağışlanmış, əməlimi qəbul edilmiş və eyblərimi örtülmüş et, ey eşidənlərin ən eşidəni!

27-ci günün duası

اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر و صبر أموری فيه من العشر إلى الیسر و اقبل معاذیری و ځط عنى

الذنب و الوزر يا روفا بعباده الصالحين.

Oxunuşu: Əllahummərzuqni fihi fəzlə ləylətil-qədr və səyyir umuri fihi minəl-usri iləl-yusr vəqbəl məaziri və huttə ənniz-zənbə vəlvizr ya raufən biibadihis-salihin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda Qədr gecəsinin fəzilətini mənə nəsib et, işlərimi çatinlikdən asanlığa apar, üzrlərimi qəbul et və boynumdan ağır yükü və günahı tök, ey saleh bəndələrinə mehriban olan!

28-ci günün duası

اللهم وفر حظى فيه من النوافل و أكرمنى فيه بإحضار السائل و قرب فيه وسيلتي إليک من بين الرسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين

Oxunuşu: Əllahummə vəffir həzzi fihi minən-nəvafil və əkrimni fihi biihzaril-məsail və qərrib fihi vəsiləti iləykə min bəynil vəsail ya mən la yəşğəluhu ilhahul-mulihhin!

Tərcümə: Allahım, bu ayda mənim müstəhəb əməllərimdən olan payımı çoxalt, məni istəkləri gerçəkləşdirməklə əzizlə,vasitələr içərisində Sənə tərəf olan vasitəmi yaxınlaşdır, ey o kəs ki, israr edənlərin israrı Onu digərlərinə nəzər yetirməkdən saxlamır!

29-cu günün duası

اللهم غشني فيه بالرحمة و ارقني فيه التوفيق و العمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما

بعباده المؤمنين.

Oxunuşu: Əllahummə ğəşşini fihi bir-rəhmə vərzuqni fihit-tofiqə vəl-ismətə və təhhir qəlbi min ğəyahibit-tohmə ya rəhimən biibadihil-möminin!

Tərcümə: Allahım, məni bu ayda rəhmətinə bürü, mənə müvəffəqiyyət və özünü günahdan qorumaq xisləti ver, qəlbimi töhmət zülümlərindən təmizlə, ey mömin bəndələrinə rəhmli olan!

30-cu günün duası

اللهم اجعل صيّامي فيه بالشكر و القبول على ما ترضاه و يرضاة الرول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد و آله الطاهرين و الحمد لله رب العالمين

Oxunuşu: Əllahumməc'əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul əla ma tərzahu və yərzahur-rəsul muhkəmətən furu'uhi bil-usul bihəqqi səyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirinə vəlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin!

Tərcümə: Allahım, mənim bu aydakı orucumu ayinlər üzərində möhkəmlənmiş halda, Sənin bəyəndiyin və Peyğəmbərin razı olduğu bir oruc kimi dəyərləndir və qəbul et, ağamız Məhəmmədə və onun pak əhli-beytinə xatir. Aləmlərin Rəbbi Allaha həmd olsun!

Tarixi günlər

  1. Ramazan ayının 10-u. Məhəmməd peyğəmbərin 1-ci xanımı Hz. Xədicənin vəfatı.
  2. Ramazan ayının 15-i. Həsən ibn Əlinin doğum günü
  3. Ramazan ayının 17-si. Hicri tarixi ilə 2-ci ildə Bədr döyüşündə qazanılmış qələbənin ildönümü günüdür.
  4. Ramazan ayının 18-dən 19-na keçən gecə. Birinci Əhya gecəsi (Qədr gecəsi)
  5. Ramazan ayının 19-u. Əli ibn Əbu Talibin zəhərli qılıncla zərbətlənməsi.
  6. Ramazan ayının 20-dən 21-nə keçən gecə. İkinci Əhya gecəsi (Qədr gecəsi)
  7. Ramazan ayının 21-i.Əli ibn Əbu Talibin vəfatı.
  8. Ramazan ayının 22-dən 23- nə keçən gecə.Üçüncü Əhya gecəsi (Qədr gecəsi)
  9. Ramazan ayının 26-dan 27- nə keçən gecə.Dördüncü Əhya gecəsi (Qədr gecəsi)

Preview 1939


taxi near me taksi


If you have not free seats, you can offer a ride and transfer a box with Taxiuber7.com.

Taxiuber.com - We work days a week

Make the world green!!! Save the world. Let's reduce CO.

   Download Apk

This map shows real-time traffic
and vehicle speed

Blablacar Ashburn 2021, Blablacar United States 2021

Current Air Quality

Check, Test your WiFi and internet speed (Download and Upload, speedtest)

Download video from Youtube

Online photo editor

Send a message to the WhatsApp number

Write text over youtube Video

Save image on our server - Increase free space on your phone

Coronavirus Covid-19 Online map 2021


Happy Birthday, Wedding Photos. Toy sekilleri, bey gelin sekilleri, nisan nişan şəkilləri, Uşaq ad günləri sekilleri.
Find drivers from United States, Ashburn on BLAHBLACAR.comSale all goods on
SalereBuy.com

For Advertise contact to
[email protected]


If any driver cancel the trip please send us ( [email protected] ) the phone number of that driver.


📝 Questions about trip
taxi near me taksi

Quick Search

If you are a traveler you can find empty places from Ashburn in car and if you are a driver you can fill all seats when you trip to Ashburn with
travel Ashburn
car sharing Ashburn
carsharing Ashburn
ridesharing Ashburn
ride sharing Ashburn
rideshare Ashburn
carpooling Ashburn
carpool Ashburn
car pool Ashburn
vanpooling Ashburn
autostop Ashburn
auto stop Ashburn
avtostop Ashburn
avto stop Ashburn
taxi Ashburn 2020
taksi Ashburn
uber Ashburn
hitchhiking Ashburn
Blablabus Ashburn, Blablataxi Ashburn, Bla bla taxi Ashburn,
Blahblahcar Ashburn, Blah blah car Ashburn, Blablacar Ashburn or bla bla car Ashburn
taxi Ashburn blablacar Ashburn bla bla car Ashburn blablabus Ashburn bla bla car Ashburn blah blah car Ashburn carpooling Ashburn


You can quickly find people with
travel
car sharing
carsharing
ridesharing
ride sharing
rideshare
carpooling
carpool
car pool
vanpooling
autostop
auto stop
avtostop
avto stop
taxi 2020
taksi
uber
hitchhiking
Blablabus , Blablataxi , Bla bla taxi ,
Blahblahcar , Blah blah car , Blablacar or bla bla car
taxi blablacar bla bla car blablabus bla bla car blah blah car carpooling


You can find free trips and empty trucks from United States and to United States with
travel United States
car sharing United States
carsharing United States
ridesharing United States
ride sharing United States
rideshare United States
carpooling United States
carpool United States
car pool United States
vanpooling United States
autostop United States
auto stop United States
avtostop United States
avto stop United States
taxi United States 2020
taksi United States
uber United States
hitchhiking United States
Blablabus United States, Blablataxi United States, Bla bla taxi United States,
Blahblahcar United States, Blah blah car United States, Blablacar United States or bla bla car United States
taxi United blablacar United bla bla car United blablabus United bla bla car United blah blah car United carpooling United taxi States blablacar States bla bla car States blablabus States bla bla car States blah blah car States carpooling States


If your trip from Ashburn, United States or if your trip to Ashburn, United States you can also offer a ride where fill all empty spaces in your truck with
travel Ashburn, United States
car sharing Ashburn, United States
carsharing Ashburn, United States
ridesharing Ashburn, United States
ride sharing Ashburn, United States
rideshare Ashburn, United States
carpooling Ashburn, United States
carpool Ashburn, United States
car pool Ashburn, United States
vanpooling Ashburn, United States
autostop Ashburn, United States
auto stop Ashburn, United States
avtostop Ashburn, United States
avto stop Ashburn, United States
taxi Ashburn, United States 2020
taksi Ashburn, United States
uber Ashburn, United States
hitchhiking Ashburn, United States
Blablabus Ashburn, United States, Blablataxi Ashburn, United States, Bla bla taxi Ashburn, United States,
Blahblahcar Ashburn, United States, Blah blah car Ashburn, United States, Blablacar Ashburn, United States or bla bla car Ashburn, United States
taxi Ashburn, blablacar Ashburn, bla bla car Ashburn, blablabus Ashburn, bla bla car Ashburn, blah blah car Ashburn, carpooling Ashburn, taxi United blablacar United bla bla car United blablabus United bla bla car United blah blah car United carpooling United taxi States blablacar States bla bla car States blablabus States bla bla car States blah blah car States carpooling States


You can send box and get passengers from
travel
car sharing
carsharing
ridesharing
ride sharing
rideshare
carpooling
carpool
car pool
vanpooling
autostop
auto stop
avtostop
avto stop
taxi 2020
taksi
uber
hitchhiking
Blablabus , Blablataxi , Bla bla taxi ,
Blahblahcar , Blah blah car , Blablacar or bla bla car
taxi blablacar bla bla car blablabus bla bla car blah blah car carpoolingThe difference between Amovens onlineAshburn, United States and taxiuber7.com there is no need to registration with account in Taxiuber7.com. Sor you can see the phone number of driver without registration. Taxi services from onlineAshburn, United States to Taxi Uber United States. Distance & Driving Directions from online Ashburn, United States .
Driving Distance help for how to reach your destination from online Ashburn, United States with time taken and Minimum Cab Fare between online Ashburn, United States to other city online Ashburn, United States .
In this page TaxiUber7.com gives information about road distance from online Ashburn, United States to different cities online Ashburn, United States with cheapest taxi rate from online Ashburn, United States to other cities and map location. TaxiUber7.com provides km by km information from online Ashburn, United States to your desired city which will help you to reach your destination safely.

Taxi Cost in online Ashburn, United States
This is an estimated fare in online Ashburn, United States . The actual fare might differ due to time of the day, tolls, works (available routes), different car companies in online Ashburn, United States , error in collecting prices and other human or software error.
Uber Price online Ashburn, United States

Find the price of your transport in online Ashburn, United States
This service is available for all online Ashburn, United States , for and all the cities near to online Ashburn, United States .

How is the price of an Uber race calculated in online Ashburn, United States ?
The price of each Uber race is calculated from the following formula: basic price + time spent in vehicle + distance traveled.
Rates vary depending on the city in online Ashburn, United States and the type of vehicle.
This pricing is dynamic and the price of a race sometimes includes a multiplier. This dynamic pricing depends on local demand in different areas of the city in online Ashburn, United States .
It is constantly evolving. The amount of the multiplier is therefore based on the place of taking charge of the passenger of online Ashburn, United States and the time of the order.
Your Uber fare is calculated on 4 criteria in online Ashburn, United States :
- Base fare
- Cost per minute
- Cost per mile
- Booking Fee (Formerly known as the ‘Safe Rides Fee’)
How much does a Uber car Typically cost in online Ashburn, United States ?

Region Service Initial Fare Fare per Mile Service Cost
This is an estimated fare in online Ashburn, United States . Please contact us if any Taxi prices changed in online Ashburn, United States so we can verify and modify it

Important :
Estimate the cost and time of an Uber ride in online Ashburn, United States .
With
travel Ashburn, United States
car sharing Ashburn, United States
carsharing Ashburn, United States
ridesharing Ashburn, United States
ride sharing Ashburn, United States
rideshare Ashburn, United States
carpooling Ashburn, United States
carpool Ashburn, United States
car pool Ashburn, United States
vanpooling Ashburn, United States
autostop Ashburn, United States
auto stop Ashburn, United States
avtostop Ashburn, United States
avto stop Ashburn, United States
taxi Ashburn, United States 2020
taksi Ashburn, United States
uber Ashburn, United States
hitchhiking Ashburn, United States
Blablabus Ashburn, United States , Blablataxi Ashburn, United States , Bla bla taxi Ashburn, United States ,
Blahblahcar Ashburn, United States , Blah blah car Ashburn, United States , Blablacar Ashburn, United States or bla bla car Ashburn, United States
taxi Ashburn, blablacar Ashburn, bla bla car Ashburn, blablabus Ashburn, bla bla car Ashburn, blah blah car Ashburn, carpooling Ashburn, taxi United blablacar United bla bla car United blablabus United bla bla car United blah blah car United carpooling United taxi States blablacar States bla bla car States blablabus States bla bla car States blah blah car States carpooling States taxi blablacar bla bla car blablabus bla bla car blah blah car carpooling
you can fill empty spaces in your truck and trip to Ashburn, United States
Quick search for trip from Ashburn, United States:

travel Ashburn, United States
car sharing Ashburn, United States
carsharing Ashburn, United States
ridesharing Ashburn, United States
ride sharing Ashburn, United States
rideshare Ashburn, United States
carpooling Ashburn, United States
carpool Ashburn, United States
car pool Ashburn, United States
vanpooling Ashburn, United States
autostop Ashburn, United States
auto stop Ashburn, United States
avtostop Ashburn, United States
avto stop Ashburn, United States
taxi Ashburn, United States 2020
taksi Ashburn, United States
uber Ashburn, United States
hitchhiking Ashburn, United States
Blablabus Ashburn, United States, Blablataxi Ashburn, United States, Bla bla taxi Ashburn, United States,
Blahblahcar Ashburn, United States, Blah blah car Ashburn, United States, Blablacar Ashburn, United States or bla bla car Ashburn, United States
taxi Ashburn, blablacar Ashburn, bla bla car Ashburn, blablabus Ashburn, bla bla car Ashburn, blah blah car Ashburn, carpooling Ashburn, taxi United blablacar United bla bla car United blablabus United bla bla car United blah blah car United carpooling United taxi States blablacar States bla bla car States blablabus States bla bla car States blah blah car States carpooling States

travel United States
car sharing United States
carsharing United States
ridesharing United States
ride sharing United States
rideshare United States
carpooling United States
carpool United States
car pool United States
vanpooling United States
autostop United States
auto stop United States
avtostop United States
avto stop United States
taxi United States 2020
taksi United States
uber United States
hitchhiking United States
Blablabus United States, Blablataxi United States, Bla bla taxi United States,
Blahblahcar United States, Blah blah car United States, Blablacar United States or bla bla car United States
taxi blablacar bla bla car blablabus bla bla car blah blah car carpooling taxi United blablacar United bla bla car United blablabus United bla bla car United blah blah car United carpooling United taxi States blablacar States bla bla car States blablabus States bla bla car States blah blah car States carpooling States
The cheapest way from Ashburn, United States to

All Estimated Uber prices of online Ashburn, United States does not constitute any price commitment on the part of our website TaxiUber7.com. Liftsharing online Ashburn, United States .

The final price is calculated by multiplying the original price by the multiplier.
Note that the pricing displayed in the passenger application in online Ashburn, United States may not match the pricing displayed in your passenger application. This difference is usually due to service charges in online Ashburn, United States that do not appear in the amount of races you make. Additional fees may apply to the passenger in online Ashburn, United States and will be added to the price of your Uber race if your itinerary includes tolls for example. You can also find trip to Ashburn with blablacar online Ashburn, United States alternative 2020 in our website. Blablacar alternative online Ashburn, United States you can find free trips at website Taxiuber7.com. Blablacar alternative United States - Taxiuber7.com - at this website you can find empty real truck which ride from one country to another. BlaBlaCar is an online marketplace for carpooling, you can offer a ride on website TaxiUber7.com. BlaBlaCar Ashburn, United States is website and mobile apps connect drivers and passengers willing to travel together between cities and share the cost of the journey.
Blablacar alternative or analog is TaxiUber7.com - you can offer unlimited trips with car or empty truck on this website. Blablacar alternative United States you can find all free trips to United States.
If your trip to you can also offer a ride where fill all empty spaces in your truck with
travel
car sharing
carsharing
ridesharing
ride sharing
rideshare
carpooling
carpool
car pool
vanpooling
autostop
auto stop
avtostop
avto stop
taxi 2020
taksi
uber
hitchhiking
Blablabus , Blablataxi , Bla bla taxi ,
Blahblahcar , Blah blah car , Blablacar or bla bla car
taxi blablacar bla bla car blablabus bla bla car blah blah car carpooling
.bla bla car alternative 2018, Blablacar alternative 2018, blablacar kostenlos and blablacar competitors
Blablacar 2021
Blablacar 2021, Blablacar English 2021
Blablacar 7 places, blablacar for everyday
Blablacar all countries
blablacar alternative 2019, bla bla car 2019, blablacar 2019 and bla bla kar
blablacar alternative 2019, Bla bla car free alternative blablacar 2018
blablacar alternative deutschland
blablacar alternative europe, blablacar alternativen and blablacar alternativa
blablacar alternative france and blablacar france
Blablacar alternative germany
blablacar alternative india
blablacar alternative italia and blablacar italia
blablacar alternative österreich
blablacar alternative spain
blablacar alternative uk, blablacar uk and blabla car uk
blablacar alternative USA

blablacar analog, blablacar аналог, blablacar альтернатива
blablacar app download, blablacar download and blablacar ios download
Blablacar countries
BlaBlaCar English 2021
Blablacar Moscow, bla bla car Moscow, blablacar Moskva, blablacar Moscou and blablacar Moscow
blablacar russia
Blablacar similar app, Blablacar similar sites and blablacar similar services
blablacar und mitfahrgelegenheit and blablacar vs mitfahrzentrale
blablacar unknown error
blablacar vs amovens
blablacar vs idvroom
blablacar vs uber, blablacar vs flixbus, blablacar vs sncf, blablacar vs carpooling
blablacar y similares, blablacar alternatywa and blablacar equivalent
Carpooling app
Coronavirus Covid-19 Online map 2020
Covid-19 and BlaBlaCar’s unwavering commitment to innovation
CURRENT AIR QUALITY
Download video from Youtube
happy birthday 2020, Ad gunu sekilleri 2020, Toy sekilleri 2020, С днем рождения 2020, toy şəkilləri 2020, ad günü şəkilləri 2020, wedding dresses 2020, wedding crashers, wedding wishes messages, wedding anniversary wishes, wedding rings sets 2020, wedding congratulations message, elegant wedding guest dresses, wedding shoes for women, wedding invitation card 2020, wedding planner movie
Online Photoshop editor
Online Vpn
Open Online TV
Send Message to Unsaved Number Without Adding Contact
Taxi Albania
Taxi Amsterdam and blablacar Amsterdam
Taxi Atlanta
Taxi Auckland
Taxi Australia
Taxi Austria
Taxi Azerbaijan
Taxi Baku
Taxi Barcelona and Blablacar Barcelona
Taxi Belarus
Taxi Berlin and blablacar Berlin
Taxi Dubai
Taxi Gence
Taxi Japan
Taxi Manchester
Taxi Montreal
Taxi Near Me
Taxi Singapore
Taxi Spain
Taxi Stavanger
Taxi Tbilisi
Taxi Toronto
Terms and Conditions
Vəkil bürosu, vəkil xidməti, vəkil nömrələri
WiFi and internet speed (Download and Upload)
Бла бла кар россияContact Us: [email protected]

Taxi online Ashburn, United States 2021 Car online Ashburn, United States 2021 taksi in online Ashburn, United States 2021 blablacar United States. You can find bla bla car services in Ashburn - website of carpooling taxi Uber 7 seater places

order automobile avto auto at online Ashburn, United States 2021, cheaper than a taxi and cheaper than a uber

order vehicle at online Ashburn, United States 2021 taxi near me phone number United States. Use search button on page to find all bla bla car United States alternative trips. Bla bla car United States, Bla bla car online Ashburn, United States you can find real drivers on our website which offered their trips in this website. The blablacar analog is Taxiuber7.com.
Free carpooling website is TaxiUber7.com
TaxiUber7 is the Ride Finder for YOUR FREE CARPOOLS in Europe, Carpools Australia and Ride Share America: Carpool United States, Carsharing Canada and Carpooling Argentina. Go Free Carpooling Array in Europe, from lift Array car share in Uk to rides 'Array passaggi ' Italy, Array Covoiturage Libre to 'Mitfahr', 'Array Besser Mitfahrzentrale' Germany, 'Compartir Coche Array para Viajar' Spain to 'Array Przejazdi' Poland. 'Prevoz Array', 'Prijevozi' From Slovenia To Croatia. ' Spolujízda autem Array' from Czech Republic to Hungary 'Array telekocsi'. Find co-seats that share your ride by free Array hitch hike carpooling. Catch a lift Array or pop a ride to find a ride sharing buzz. Open rideshare Array with TaxiUber7 now, find cars Array and new carpool friends in. This is the Zero Commission Carpooling Alternative to Array bla bla car . Ride Share Redlands compartir coche Hemet Carpooling Mitfahrgelegenheit Redlands Array bla bla car Hemet From To Redlands. share the car Redlands share car Hemet Free Site with Travel Information Service. Попутчики из Ashburn в United States. covoiturage Ashburn covoiturage United States blablacar connexion blabla United States blablacar covoiturage réservation mitfahrgelegenheit blablacar United States fahrgemeinschaft Ashburn amovens blablacar украина.

Using Taxiuber

Ladies only

Mobile App

Our company

About Us

Contact
Legal

Terms

Privacy Policy
We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.